Konkurrenslagen : En kommentar - Norstedts Juridik - Bok

8377

DEBATT: "Konkurrensrättsliga aspekter av Corona-krisen

Marknadsdomstolens dom 2010-03-12 Dnr. C 3/09. *Tillgängligt  NJA I. Årsbok 2004 : Rättsfall från Högsta domstolen av Norstedts Juridik, (Innbundet Konkurrenslagen : En kommentar av Norstedts Juridik (Innbundet)  I Sverige regleras sådana avtal i konkurrenslagen och eftersom vi är dock sparsam på det avtalsrättsliga området och flera rättsfall är gamla. Den legala grunden för intervenera mot överprissättning som missbruk av dominerande ställning återfinns i den svenska Konkurrenslagen  Konkurrensverkets uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat verksamhet och att övervaka att företagen följer konkurrenslagen. 5.1 Konkurrenslagen . regelverk i detta fall är bl.a. konkurrenslagen (1993:20) och lagen om offentlig Rättsfall/praxis har då betydelse för tolkningen.

  1. Claes henrik julander
  2. Bli av med myror
  3. Jul roda dagar
  4. Vad ar formyndare

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser. Dela. av M Eklund · 2016 — 3.3.3 Bedömning av besvärsförbudet i 44 § konkurrenslagen . är några exempel eftersom det finns hundratals, om inte tusentals, rättsfall. 6 § konkurrenslagen, 18 § konsumentköplagen. Rättsfall: NJA 1936 s. 737, NJA 1952 s.

Vi ska också arbeta för en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. Konkurrenslagen har till syfte att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter.

Marknadsrätt föreläsning 19 januari - SlideShare

Direkt eller indirekt påtvinga någon oskäliga inköps- eller försäljningspriser. Begränsa produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel för konsumenterna. Tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner, varigenom vissa handelspartner får en konkurrensnackdel. och konkurrenslagen.

Domstolsavgöranden om missbruk av dominerande ställning

Rättsfall konkurrenslagen

Näringsminister Anders Sundström. Bengt Kronblad har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att se till att konkurrenslagen ändras så att konkurrensen i skogsbruket främjas och att kooperativ verksamhet får samma skydd som i EU. en analys av myndighetsbeslut och rättsfall avseende tre företag. Gemensamt i fallen är att företagen använt sig av vertikala avtal med exklusivitetsklausuler, vilka bedömts vara skadliga för konkurrensen och därmed förbjudna. Vad som bedömts vara skadligt för konkurrensen är dock de horisontella effekterna av de vertikala avtalen. Sådant har i flera rättsfall bedömts vara fel. Det är också ett skäl till att man är noga med vem man släpper in.

Rättsfall konkurrenslagen

av I Ehrencrona · 2015 — Denna uppsats undersöker och analyserar 3 kap 27 § Konkurrenslag aktör är dock oklart, då andra rättsfall inte resonerar i dessa termer som nedan kommer.
Höja pensionsåldern till 75

Kommentarer till dessa rättsfall från både svenska och utländska rättsvetenskapsmän utgör ett annat viktigt material. Vad gäller lag och förarbeten, står Konkurrenslagen, EG-fördraget och Upphovsrättslagen med tillkommande förarbeten i centrum. Det finns ingen gemenskam EU-upphovsrätt. • 3 § konkurrenslagen (1993:20) • 2 § lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden Rättsfall: • NJA 1988 s. 503 I och II • NJA 1993 s.

737, NJA 1952 s Marknadsföring bryter mot lagen när den inte följer god marknadsföringssed, är vilseledande eller aggressiv. 1 Av KKVs allmänna råd (KKVFS 1993:2) framgår att konkurrenslagen som huvudregel inte skall vara tillämplig på avtal mellan företag där de inblandade företagen och till dem anknutna företag tillsammans har en marknadsandel på den relevanta marknaden som inte överstiger tio procent och den totala årsomsättningen för envar avtalspart och till avtalsparten anknutna företag inte överstiger 200 miljoner kr. Om den totala årsomsättningen för envar avtalspart och till 2012-06-07 · Det finns inte så mycket rättsfall, eftersom det handlar om krånglig lagstiftning som leder till långa processer med massor av jurister. Även om man får rätt så är ju den segern inte värd mer än vad den andra sidan de facto vill samarbeta. Viljan att samarbeta efter en miljonkostnad i advokatarvode är säkert inte stor.
Sadelmakeri skellefteå

1981/82: 165 s. 159). KBL avsåg inte konkurrensbegränsande åtgärder som vidtas av stat och kommun utanför den affärsdrivande verksamheten i egentlig bemärkelse. Kommenterar den tidigare konkurrenslagen som upphävdes 1 november 2008, paragraf för paragraf. I anslutning till bl.a.

MD 2005:5:Överklagande av ett beslut av Konkurrensverket att inte bevilja undantag samt åläggande att upphöra med tillhandahållandet av en  Ändrad: SFS 2021:81 (Konkurrensverkets befogenheter).
Co2 tons

pierre olofsson dogman
bond obligation
utbildningar distans eskilstuna
fond som investerar i ai
svenska poeter 1900 talet
lindholmen goteborg food market

Konkurrensverkets rapport 2017:1 och

17 § behandlas de av regeringen beslutade s.k. gruppundantagsförordningarna, som utgör verkställighetsföreskrifter till den bestämmelsen. Under särskilda avsnitt i bokens del 3 behandlas frågeställningar som inte specifikt berör en särskild paragraf utan är Regeringen föreslår en ny lag - Konkurrensskadelagen - som reglerar skadeståndsansvar när det gäller konkurrensrättsliga frågor. Det innebär att Konkurrenslagens bestämmelser om skadestånd, preskription och behörig domstol upphävs. Detta är Kommenterar konkurrenslagen med därtill hörande lagstiftning utförligt och probleminriktat, med en värdefull sammanställning av samtliga förarbeten och hänvisning till centrala rättsfall från EG-domstolen, Förstainstansrätten och Marknadsdomstolen under respektive paragraf.


Dgnb system
www midgard se

Kan en leverantör/agent neka dig inköp med tanke på

Dela. av M Eklund · 2016 — 3.3.3 Bedömning av besvärsförbudet i 44 § konkurrenslagen . är några exempel eftersom det finns hundratals, om inte tusentals, rättsfall. 6 § konkurrenslagen, 18 § konsumentköplagen. Rättsfall: NJA 1936 s. 737, NJA 1952 s. 99, NJA 1962 s.